Kontakt 731 009 866
Image Alt
  >  Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.babyball.pl
1. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY
2. Sklep Internetowy BabyBall, działający pod adresem www.babyball.pl, prowadzony jest przez: BabyBall Katarzyna Dancewicz z siedzibą w Kamiennej Górze 58-400 , adres: ul. Mari Skłodowskiej-Curie 26/9, 58-400 Kamienna Góra, wpisana do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl] NIP: 614-102-77-60, REGON: 36703669
3. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest za pośrednictwem poczty email : babyball.fb@gmail.com oraz pod numerem tel. +48 731 009 86
4. Wszelkie zawiadomienia , informacje lub reklamacje, Klienci powinni składać na adres:
BabyBall Katarzyna Dancewicz
58-400 Kamienna Góra
Ul. Skłodowskiej 26/9
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.babyball.pl, a także prawa i obowiązki Klientów, jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego sklep internetowy babyball.pl .
3. Sklep internetowy babyball.pl oferuje sprzedaż detaliczną.
4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
III. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1. Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem, babyball.pl prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
2. Właściciel (Sprzedawca) – BabyBall Katarzyna Dancewicz; Marii Skłodowskiej-Curie 26/9, 58-400 Kamienna Góra , NIP 614 102 77 60 , REGON 367036692.
3. Klient (Kupujący) – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie internetowym babyball.pl zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu; Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Konto Klienta – panel zawierający dane Klienta, historię zamówień oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
7. Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz nabywania w nim produktów.
IV . OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Właściciel Sklepu internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu internetowego wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.
2. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu
A – realizacji umowy,
B – jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o produktach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę na adres email.
3. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
5. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO www.babyball.pl
6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania jego asortymentu i składania zamówień, Klient powinien posiadać:
7. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
8. dostęp do sieci Internet;
9. adres poczty email;
10. Sprzedawca podejmuje odpowiednie środki techniczne oraz działania, które zapewniają bezpieczeństwo transmisji danych i zapobiegają pozyskaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów;
11. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów oraz praw autorskich. Ponadto Klient zobowiązany jest do podawania swoich danych zgodnie ze stanem faktycznym oraz nie umieszczania treści o charakterze bezprawnym.
12. KONTO KLIENTA
13. Klient może zarejestrować się w Sklepie internetowym babyball.pl (założyć Konto Klienta) poprzez wypełnienia formularza rejestracyjnego, podanie adresu email oraz utworzenie hasła. Ponadto warunkiem utworzenia Konta Klienta jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas procedury rejestracji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne w celu utworzenia Konta Klienta.
14. Posiadanie Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolne i bezpłatne. Klient posiadający Konto może korzystać z dodatkowych funkcji m.in. dodawania produktów do ulubionych, śledzenia historii zamówień i statusu złożonego zamówienia, otrzymywania powiadomień o promocjach, o zmianach Regulaminu.
VII. ZAMÓWIENIA
1. Sklep internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze.
2. Sprzedawca przyjmuje zamówienia produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego za pomocą formularza znajdującego się na stronie babyball.pl
3. Warunkiem złożenia zamówienia jest zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu w momencie składania zamówienia.
4. Niezależnie od postanowień ust. 3, w celu realizacji i obsługi zamówienia, Klient jest zobowiązany przy składaniu zamówienia do podania swoich danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
5. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony babyball.pl wybrać produkt(y), wskazać miejsce ich dostarczenia, sposób płatności oraz wypełnić dane w formularzu zamówienia (chyba, że Klient skorzysta z Konta Klienta). Zatwierdzone przez Klienta (przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) i przesłane do Sprzedawcy zamówienie, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę wywołuje skutki prawne, w tym obowiązek zapłaty.
6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza wybór produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili złożenia zamówienia, zgodnie z ich opisem i ceną oraz złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży tych produktów.
7. Zamówiony produkt może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub innych krajów.
8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, Sprzedawca na adres poczty elektronicznej, wskazany w zamówieniu, prześle w formie elektronicznej potwierdzenie otrzymania zamówienia.
9. Po dokonaniu płatności za zamówienie przez Kupującego, zgodnie z punktem 8 niniejszego Regulaminu i uznaniu należności na rachunku bankowym Sprzedawcy, Sprzedawca prześle w formie elektronicznej potwierdzenie otrzymania płatności oraz przyjęcie zamówienia do realizacji. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
VIII. CENA I SPOSÓB ZAPŁATY
1. Wszystkie znajdujące się w Sklepie internetowym babyball.pl oferty stanowią jedynie niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
2. Ceny podane przy produktach na stronie babyball.pl są ceną brutto wyrażoną w PLN, która zawiera podatek VAT.
3. Cena nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat, które każdorazowo zostaną doliczane do sumy zamawianych produktów oraz wskazane w trakcie składania zamówienia.
4. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sprzedawcę i Klienta, jest cena produktu podana na stronie Sklepu internetowego przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
6. z góry przed odbiorem zamówienia – płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
7. płatność przelewem za pośrednictwem m.in. serwisu PayPal/PayU.
8. W przypadku wyboru opcji płatności z góry, Klient jest zobowiązany uiścić cenę w ciągu 4 dni od otrzymania od Sprzedawcy w formie elektronicznej potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku braku płatności w ww. terminie, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z przypomnieniem i dodatkowym terminem 3 dni na dokonanie płatności. W przypadku braku wpłaty za zamówienie (tj. niezaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy w dodatkowym terminie, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
9. Kupujący zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.
10. DOSTAWA PRODUKTÓW
11. Koszty dostawy są wskazywane przy składaniu zamówienia.
12. Dostawa produktów następuje za pośrednictwem kuriera.
13. Termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Natomiast termin dostarczenia przesyłki uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy.
14. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
15. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący uprawniony jest zażądać od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
16. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – Pobierz wzór –
Niniejszy rozdział dotyczy Klientów korzystających ze Sklepu internetowego www.babyball.pl jako Konsumentów
1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówienia stosowne oświadczenie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres: BabyBall Katarzyna Dancewicz, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26/9, 58-400 Kamienna Góra.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
3. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
5. Jeżeli Konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia od umowy ponosi Konsument. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towar musi być w stanie nienaruszonym.
Do zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie produktu w stanie nienaruszonym przed jego upływem.
7. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Sprzedawca dokona zwrotu ceny za zamówienie w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotu zakupionego produktu w stanie nienaruszonym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu internetowego babyball.pl oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
9. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem, niewłaściwy montaż i użytkowanie.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach, m.in.:
świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówienie indywidualne);
świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb Konsumenta.

1. REKLAMACJE

1. Sprzedawca odpowiada w ramach rękojmi w razie dostarczenia produktu posiadającego wady fizyczne lub prawne na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
2. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu i przesłać go do Sprzedawcy – BabyBall Katarzyna Dancewicz; ul.Marii Skłodowskiej-Curie 26/9; 58-400 Kamienna Góra . Kupujący może także opisać wadę bez wykorzystania formularza Sprzedawcy. Pismo reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta składającego reklamację, datę zakupu produktu, opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz preferowany przez Kupującego sposób rozstrzygnięcia. Do zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący dołączy dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym .
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym produktem (jego elementem) przez Sprzedawcę. W przypadku wskazania przez Klienta przy zgłoszeniu adresu email, odpowiedź będzie przesłana na podany adres.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane są w języku polskim.
2. Informacje o produktach zamieszczonych na stronie internetowej babyball.pl nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu zamówienia dokonane przed zmianą będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
6. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie babyball.pl , w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a ponadto w siedzibie Sprzedawcy.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15-07-2017 roku i dotyczy wszystkich zamówień złożonych od tego dnia.

Polityka prywatności – RODO


H1: Polityka prywatności RODO
H2: Zasady ochrony danych osobowych (RODO) na stronie BabyBall
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma BabyBall Katarzyna Truszkowska, 58-400 Kamienna Góra, ul.Skłodowskiej 26/9, (dalej „My”, „Administrator” albo „Firma”).
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz na adres email babyball.fb@gmail.com
Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakupu na stronie www.babyball.pl także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym serwisie.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez BabyBall?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ:
• potrzebujemy Twoich danych, aby realizować zamówienia,
• obsługujemy zgłoszenia, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy),
• kontaktujemy się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo potrzebujemy Twoje dane, aby wystawiać faktury VAT.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu firmy, którym jest:
• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników,
• dopasowanie ofert zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami,
• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach zakupem naszego towaru poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez email oraz telefon,
• zapewnienie obsługi usług płatniczych,
• zapewnienie bezpieczeństwa,
• prowadzenie badań i analiz w naszych serwisach, między innymi pod kątem skuteczności poszczególnych ofert,
• prowadzenie analiz statystycznych,
• windykacja należności.
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www,
• organizacji akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci nasz produkt:
• adresu e-mail,
• imienia, nazwiska,
• adresu pocztowego,
• numeru telefonu,
• nazwy firmy (jeśli posiadasz), adresu firmy, oraz numeru NIP.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszego produktu. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Jakie masz uprawnienia wobec Firmy w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane są wyłącznie przesyłane do spółki Payu lub Paypal w celu dokonania transakcji oraz firmie kurierskiej aby mogła dostarczyć zakupiony towar pod wskazany adres. Nie udostępniamy Twoich danych innym firmom. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącymi z oszustami i nadużyciami.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.